Brees
19.52
Murray
17.10
McCoy
2.20
Bryant
14.90
Johnson
8.20
Graham
5.40
Gostkowski
10.00
NE
2.00